Wetsvoorstel Auteurscontractenwet aangenomen

12 februari 2015

Heden heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 33 308 – dat wij kennen als de Wet Auteurscontractenrecht – aangenomen. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer en volgens de huidige planning treedt de wet dan per 1 januari 2016 in werking. Het wetsvoorstel, dat niet in de laatste plaats voor fotografen van belang is, vloeit voort uit het voornemen van de Europese Unie en de lidstaten het Verdrag van Beijing, dat voorziet in de bescherming van auteurs, te ratificeren.

Het wetsvoorstel werpt echter zijn schaduwen reeds vooruit met een onderhandelingsakkoord tussen de RODAP, waarin verenigd de producenten, omroepen en (kabel)distributeurs enerzijds en het PAM (Portal Audiovisuele Makers), organisatie van collectieve beroepsorganisaties en vakorganisaties van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs anderszijds.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is verheugd dat de Nederlandse film- en televisie industrie een akkoord heeft bereikt over een billijke vergoeding voor regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs. Daarbij gaat het niet alleen om de exploitatie van filmwerken via video on demand en broadcasting on demand voor Nederlands repertoire. Er is ook een proportioneel billijke vergoeding voor (doen) uitzenden van films afgesproken.

De bewindsman is ervan overtuigd dat hiermee een toekomstbestendige oplossing is gevonden die op afgewogen wijze rekening houdt met de verschillende gerechtvaardigde belangen van de betrokken partijen. De gemaakte afspraken zijn gebaseerd op het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat de positie van natuurlijke makers en uitvoerende kunstenaars moet versterken om op deze wijze op een eerlijker manier te kunnen delen in de opbrengsten van hun creaties.

Voor fotografen is het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht ook van belang voor fotografen. En niet in het laatst omdat het ook moeten voorzien in geheel of gedeeltelijke ontbinding van een contract als blijkt dat de exploitant het werk niet voldoende exploiteert.

Dit laatste is bij voorbeeld het geval wanneer de auteur wil dat zijn werk ook digitaal wordt geëxploiteerd en de uitgever, die wel de digitale rechten heeft, daar niet toe bereid is. Of wanneer het niet internationaal wordt gebruikt terwijl dit wel mogelijk is.

Verder kunnen onredelijke bepalingen in contracten worden vernietigd. Zoals bepalingen die de maker verplichten om al zijn toekomstige werken aan de uitgever over te dragen.

Wij komen hier later nog op terug.

Klik op de link voor voorstel van wet wijziging van de auteurswet en de wet op de naburige rechten.